Mur-/pussmørtel 25 kg

Varenr.: 9050222

69,00/stk 2,76 pr. kg
  • Weber mur-/pussmørtel
  • Til muring eller pussing
  • Moderat/høyfasthet
  • 25 kg 

 

Weber mur-/ og pussmørtel

Weber mur- og pussmørtel til muring eller pussing. Mørtelet har en moderat/høyfasthet klasse CS III. Konsistensen er smidig, og kommer i 25 kg pakke. 

 

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Fare

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P101 Hvis legebehandling er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Ikke pust inn pulver.
P280 Bruk vernehansker / øyevern / ansiktsbeskyttelse.
P305 + P351 + P338 HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. fjern
eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle.
P313 Søk legehjelp.
P501 Avhending av innhold/beholder i henhold til lokalt / regionalt / nasjonalt /
internasjonale forskrifter.