Markise impregnering

Varenr.: 9054676

239,00/stk
  • Stabile markise impregnering
  • Vannavstøtende og effektiv impregnering
  • Er også egnet til parasoller, båtkalesjer

Stabil Impregnering

Stabil impregnering er vannavstøtende og gir rask og effektiv impregnering av markiser, parasoller, båtkalesjer, teltduker og presenninger.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

Kan være dødelig ved svelging om det komme ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder zirkoniumbutanolat og kan gi en allergisk reaskjon.

Dersom det er behov for legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ved svelging kontakt GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsstasjon.