Keeper Easy Clean

Varenr.: 9055469

129,00/stk 51,60 pr. ltr
  • Fjerner alger
  • Løser opp smuss og fett
  • Hurtigvirkende innen 30 minutter
  • 2,5 liter

Keeper Easy Clean

Dyptrengjørende produkt til utendørs bruk på fliser og belegningsstein. Hurtigvirkende, virker innen 30 minutter. Rengjør hvite lavflekker og alger, og løsner smuss og slik at det fjernes lett når overflaten vaskes, med en høytrykksvasker eller manuell børsting.

Inneholder 2,5 liter.  

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/øyevern.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsanlegg i henhold til lokale / regionale / nasjonale / internasjonale retningslinjer.