Husholdningsammoniakk 25% 1 liter

Varenr.: 9050772

49,90/stk
  • Velegnet til rengjøring av fettete flater
  • Fjerner effektivt trafikkfilm fra bilruter
  • 1 liter

Borup Husholdningsammoniakk 25%

Borup husholdningsammoniakk kan brukes til primært rengjøring av fettete flater. Ammoniakken fjerner også effektivt trafikkfilm fra bilruter. Sørg for å ha god luft/ventilering under arbeid med ammoniakk da lukten er stikkende og kraftig. 

Inneholder 1 liter

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

 

   

Fare

Forårsaker alvorlig øyeskade (H318). Farlig ved inntagelse (H302). Farlig ved hudkontakt (H312). Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy (P262).

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMASJON eller en lege (P310). Innholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal avfallsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg