Hey'di Bom fast klebemørtel 15 kg

Varenr.: 9063344

206,00/stk 13,73 pr. kg
  • Mørtel til betong og heller
  • En koksgrå, sementbasert klebemørtel som herder til en vannfast og frostsikker fug
  • Innhold: 15 kg (sekk)

Hey'di Bom fast klebemørtel 15 kg

En vannfast og frostsikker mørtel som blant annet kan brukes til liming og fuging av heller og betongstein. I denne sekken får du 15 kg mørtel.

Fremgangmåte for bruk

Før du påfører produktet skal overflaten produktet skal brukes på være fri for løse partikler, støv, fett og lignende. Avhengig av hvilken overflate mørtelen skal brukes på, kan det lønne seg å bruke en primer først. Under “Info og veiledning” kan du lese mer om produktets bruksområder.

OBS: Les alltid advarselsteksten på pakningen før du setter i gang arbeidet.

Blandingsforhold

Hey'di Bom fast blandes med vann. 15 kg mørtel blandes i ca. 2,5 liter vann. Bland i minst 3 minutter. For enklere utblanding bør drill med visp eller mixer brukes.

Produktdetaljer:

  • Farge: Koksgrå
  • Innhold: 15 kg
  • Forbruk: 2 kg gir ca. 1 liter masse

 


Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

 

Fare

Irriterer huden. (H315) 
Gir alvorlig øyeskade. (H318) 
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

Benytt vernebriller/vernehansker/verneklær. (P280) Unngå innånding av støv. (P261)

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310) Søk legehjelp. (P313) VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. (P302+P352)

Heydi_logo.jpg

Spesifikasjoner

Innhold kg 15 kg
Tilsettes vann Ja
Farge Koksgrå