Hammerite metallmaling hammer sølv 750 ml

Varenr.: 9012260

319,00/stk 425,33 pr. ltr
  • Hammerite metallmaling  gir deg rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn, og den kan males direkte på rust
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som er vannavvisende
  • Denne er sølv med hammereffekt, og den inneholder 750 ml

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Hammerite metallmaling hammer sølv 750 ml

319,00 /stk.

425,33/ltr

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

Hammerite metallmaling hammer sølv 750 ml

319,00 /stk.

425,33/ltr

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

3 Varer valgt

Totalpris:

917,00 kr.

Hammerite metallmaling sølv hammereffekt 750 ml

Hammerite metallmaling er en alt-i-en rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling. Du behøver derfor ikke male med annet Hammerite når du skal male metall. Metallmaling kan brukes på både nytt og gammelt metall, og den kan males direkte på rust. Det gir en sterk og holbar overflate, som forsegles mot fukt og smuss. Hammerite metallmaling gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall. 

Hammerite metallmaling kan brukes både ute og inne, og du kan male som for eksempel stakitt, nedløpsrør og takrenne, lamper, hagemøbler, garasjeport og mye mer. Denne utgaven er sølv med hammereffekt, og inneholder 750 ml. 

 

Produktdetaljer:

  • Farge: Sølv
  • Finish: Hammereffekt
  • Holdbarhet: 8 år
  • Innhold: 750 ml
  • Overmalbar etter: 4 timer

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233 - Hold beholderen tett lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P235 - Oppbevares kjølig. P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Farlige ingredienser: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. EUH211: «Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.»

Spesifikasjoner

Innhold liter 0,75 liter
Farge Hammereffekt sølv
Merke Hammerite
Type Metallmaling
Olje-/vannbasert Oljebasert