Fugemasse 3 kg

Varenr.: 9050235

79,00/stk 26,33 pr. kg
  • Classic Grout 19 Antrasitt 
  • Inneholder sement og sand
  • Lav vannabsorbasjon 

 

Weber fugemasse 3 kg 

Weber fugemasse 3 kg i antrasitt kommer som pulverisert masse. Massen er sementbasert og inneholder også sand. Fugemassen kan brukes til å flisefuge porøse kjeramiske fliser. Fugemassen har lav vannabsorbasjon, og har en fugebredde 1-8 mm. 
Fugemassen er til innvendig og utvendig bruk. Pulveret blandes ut med vann. Fugene kan som regel utføres dagen etter at flisene er pålimt, men dette avhenger av hvilken type fliselim og flis som er brukt. Fugene skal være rene, og massen skal påføres diagonalt over fugene med et mykt fugebrett for å unngå skraper på fliser. Press massen inn i fugene for å fylle de skikkelig. Overflødig fugemasse bør fjernes fra flisoverflaten for å unngå flekker i etterkant. Avhengig av temperatur, luftfuktighet og vannopptak i flisene, kan massen tørke i ca 10-30 minutter før man går over og tørker med svamp. Husk å ikke bruke for mye vann på svampen, da fugene kan bli lysere og kan forårsake en ikke helt ensfarget fugefarge. 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

H315 Forårsaker hudirritation.
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av pulver.
P280 Bær beskyttelseshansker / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling.
P313 Søk legehjelp.