Fugemasse 3 kg

Varenr.: 9050234

198,00/stk 66,00 pr. kg
  • Classic Grout 16 Grey
  • Inneholder sement og sand
  • Lav vannabsorbasjon 

Weber fugemasse 3 kg 

Weber fugemasse 3 kg i grå kommer som pulverisert masse. Massen er sementbasert og inneholder også sand. Fugemassen kan brukes til å flisefuge porøse kjeramiske fliser. Fugemassen har lav vannabsorbasjon, og har en fugebredde 1-8 mm. 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

H315 Forårsaker hudirritation.
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av pulver.
P280 Bær beskyttelseshansker / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling.
P313 Søk legehjelp.