Bilshampo 1000 ml

Varenr.: 9042087

10,00/stk
  • Til komplett utvendig rengjøring av bil eller campingvogn
  • 1000 ml

Bilshampo

Bilshampo, eller autoshampo brukes til effektiv og skånsom rengjøring av bil, campingvogn, båter mm. Beholderen inneholder 1000 ml.

 

Vær opmmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Advarsel

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Inneholder søt oransje ext. og 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan utløse en allergisk reaksjon. Hvis det er behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bær øye- og ansiktsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan lett gjøres. Fortsett skylling. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innholdet/beholderen kastes på godkjent avfallsplass. 

Gear_logo.jpg